Warunki świadczenia usług

Uprzejmie proszę zapoznać się z poniższymi warunkami świadczenia usług.

1. Definicje

 1. „Strona Internetowa” oznacza www.writtenlegalenglish.com.
 2. „Kurs” oznacza kurs pisania prawniczego w języku angielskim oferowany na Stronie Internetowej.
 3. „ENGLAS” oznacza właściciela Strony Internetowej, English Language Solutions Simon Porter.
 4. „Klient” oznacza użytkownika lub przeglądającego Stronę Internetową.
 5. „Umowa” oznacza umowę na dostęp do Kursu, zawartą na zasadach opisanych w niniejszych warunkach świadczenia usług.

2. Warunki ogólne

 1. Właścicielem i operatorem Strony Internetowej jest English Language Solutions Simon Porter, ul. Wygodna 28a, 05-850 Kaputy, REGON 141228722, NIP 5272549412. Telefon kontaktowy: 793 577 240 (koszt połączenia zależy od taryfy operatora sieci Klienta). Adres poczty elektronicznej: office@writtenlegalenglish.com.
 2. Przystępując do Kursu i korzystając z niego, Klient akceptuje warunki Umowy i jest nimi związany. Przystąpienie do Kursu stanowi akceptację warunków Umowy. ENGLAS może zmienić warunki Umowy w dowolnym czasie, o czym Klient otrzyma informację na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. Jeśli w tym czasie Klient nie skontaktuje się z ENGLAS w celu odstąpienia od Umowy, uznaje się, że Klient zaakceptował zmienione warunki. Klient, który nie akceptuje takich warunków proszony jest o niekorzystanie z Kursu.
 3. Umowa podlega prawu polskiemu.
 4. Strona Internetowa oraz Kurs są dostępne przez Internet. Klient odpowiada za zagwarantowanie sobie i opłacenie dostępu do Internetu niezbędnego do wejścia na Stronę Internetową i skorzystania z Kursu, a także za odpowiedni sprzęt komputerowy, wyszukiwarkę, modem, oprogramowanie i akcesoria komputerowe niezbędne do skorzystania ze Strony Internetowej oraz Kursu. ENGLAS nie odpowiada za wsparcie techniczne w uzyskaniu dostępu do Kursu.
 5. Aby skorzystać z Kursu, Klient musi zezwolić na działanie javascript oraz flash. Rekomeduje się używanie najbardziej aktualnych wersji wyszukiwarki, javascript oraz flash.
 6. Zawartość stron Strony Internetowej może ulegać zmianom bez wypowiedzenia.
 7. ENGLAS nie odpowiada za opieranie się na informacjach lub materiałach dostępnych na Stronie Internetowej lub korzystanie z nich - odbywa się to na wyłączne ryzyko Klienta. Klient jest odpowiedzialny za upewnienie się, że Kurs spełnia określone potrzeby Klienta.
 8. Nieupoważnione użycie Strony Internetowej lub Kursu może być podstawą do roszczenia o odszkodowanie lub stanowić czyn podlegający odpowiedzialności karnej.
 9. Klient nie może (a) zamieszczać na Stronie Internetowej treści, które stanowią zniesławienie, oszczerstwa lub wulgaryzmy; (b) promować lub używać mowy nienawiści; (c) naruszać przepisów prawnych; (d) wprowadzać jakichkolwiek treści pornograficznych lub promować nielegalne zachowania. W przypadku podejrzenia używania Strony Internetowej lub Kursu w którykolwiek z powyższych sposobów, konto dostępu Klienta zostanie zlikwidowane.
 10. ENGLAS zastrzega sobie prawo do likwidacji Strony Internetowej w dowolnym czasie, o czym poinformuje Klienta z 90-dniowym wyprzedzeniem.
 11. Jeśli którekolwiek z niniejszych warunków (z jakichkolwiek powodów) okazałyby się niewykonalne, niezgodne z prawem lub nieważne, warunki niewykonalne, niezgodne z prawem lub nieważne nie mają wpływu na pozostałe warunki, które będą wciąż w pełni obowiązujące.

3. Kurs

 1. Kurs stanowi kurs pisania prawniczego w języku angielskim, który ma na celu ulepszyć umiejętność Klienta w zakresie pisania tekstów prawniczych.
 2. Cena Kursu to 250 PLN brutto.
 3. Jednorazowa płatność kwoty 250 PLN uprawnia Klienta do korzystania z Kursu.
 4. Kurs: Kurs stanowi kurs pisania prawniczego w języku angielskim składający się z 17 jednostek podzielonych na 3 sekcje:
  (i) Podstawy – najważniejsze zasady gramatyki i składni pozwalające pisać prostym (zrozumiałym) językiem prawniczym po angielsku;
  (ii) Kontrowersje – zasady, z którymi nie zgadzają się „tradycyjni” autorzy tekstów prawniczych w języku angielskim;
  (iii) Struktura – zasady budowania tekstów jako całości w sposób zrozumiały dla ich adresata.
  Każda jednostka zawiera wprowadzenie – prezentację, w której analizowane jest dane zagadnienie: jaki jest problem, dlaczego jest to problem i jak go rozwiązać. Wsparte jest to przykładami pokazującymi jak zastosować dane rozwiązanie w praktyce. Odpowiadając na pytania testowe i sprawdzając je z sugerowanymi odpowiedziami Klient może sprawdzić poziom przyswojenia wiedzy, ćwiczyć i rozwijać umiejętności oraz dogłębnie zrozumieć na czym polega problem, dlaczego jest to problem i jak go rozwiązać.
  Pytania zawierają krótkie wprowadzenie oraz – o ile jest to niezbędne – dalsze wyjaśnienie sugerowanych odpowiedzi.
  Czas: Ukończenie każdej jednostki wymaga około 1 godziny, aczkolwiek tempo zależy ostatecznie od Klienta. Cały Kurs trwa około 17 godzin. Kurs zostanie zaktualizowany o dodatkowe jednostki, dodatkowe ćwiczenia oraz uzupełniony o ćwiczenia z prawniczym słownictwem.
 5. ENGLAS nie gwarantuje w żaden sposób poprawy umiejętności Klienta. Klient odpowiada za swoje własne postępy i zdolność przyswajania.
 6. Kurs wymaga biegłej znajomości profesjonalnego języka angielskiego. Klient powinien sam ocenić, czy jego poziom językowy jest wystarczający zanim przystąpi do Kursu.
 7. ENGLAS nie odpowiada za językowe przygotowanie Klienta do przystąpienia do Kursu.
 8. Kurs jest dostępny dla Klientów z całego świata pod warunkiem zastosowania się do niniejszych warunków, a zwłaszcza tych wymienionych w sekcji 2.
 9. Udostępnianie własnej nazwy użytkownika i hasła innym osobom jest surowo zabronione. W przypadku podejrzenia udostępnienia nazwy użytkowanika i hasła, konto dostępu zostanie zlikwidowane bez prawa do zwrotu opłaty za Kurs.

4. Prawa własności intelektualnej

 1. Strona Internetowa i jej zawartość są chronione przez przepisy prawa autorskiego, prawa o ochronie baz danych, prawa dotyczącego znaków towarowych oraz inne przepisy dotyczące własności intelektualnej. ENGLAS nie udziela licencji ani nie przenosi praw autorskich na Klienta, z zastrzeżeniem pkt 4.2.
 2. Klient może wydrukować pytania i odpowiedzi znajdujące się w Kursie wyłącznie na własny użytek. Klient nie może kopiować prezentacji. Ponadto, Klient nie może robić jakichkolwiek kopii tekstu ani prezentacji dla osób trzecich, zmieniać, publikować, udostępniać dla publiczności, rozpowszechniać, przesyłać, ani w jakikolwiek inny podobny sposób wykorzystywać zawartość Strony Internetowej lub Kursu.
 3. W przypadku zamieszczenia przez Klienta jakiegokolwiek materiału na Stronie Internetowej Klient udziela bezterminowej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji o zasięgu światowym na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie i publiczne udostępnianie, w tym przez Internet, łączenie z innymi pracami i włączanie do innych prac tego materiału lub jego fragmentów. Klient oświadcza, że posiada wszystkie prawa i zgody niezbędne do zamieszczenia takiego materiału na Stronie Internetowej.
 4. Klient wyraża zgodę na niewykonywanie swoich autorskich praw osobistych w odniesieniu do czegokolwiek zamieszczonego przez Klienta na Stronie Internetowej. Klient wyraża zgodę na publikowanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej bez wskazania Klienta jako autora.
 5. Klient nie powinien zamieszczać jakichkolwiek materiałów, jeśli nie wyraża zgody na postanowienia pkt 4.3 ani 4.4.

5. Płatność

 1. Płatność za Kurs oraz rozliczenie kart kredytowych i przelewów bankowych odbywa się za pośrednictwem Dotpay Settlemnet Centre. Zasady dotyczące tych rozliczeń są dostępne tutaj.
 2. ENGLAS nie otrzymuje od Dotpay Settlemnet Centre informacji szczegółowych na temat płatności dokonaych przez Klienta.
 3. ENGLAS nie odpowiada za problemy, które mogą się pojawić w związku z dokonywaniem płatności za Kurs.
 4. Z chwilą dokonania wpłaty:
  (i) Klient wyraża zgodę na nabycie Kursu;
  (ii) Klient uznaje utratę prawa do odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.2;
  (iii) na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs zostanie przesłana nazwa użytkownika i hasło dostępu do Kursu;
  (iv) Klient otrzymuje dostęp do wszystkich części Kursu.
 5. Zapłata za Kurs powinna nastąpić w PLN.
 6. Cena obejmuje podatek VAT, jeśli jest należny.
 7. Jeśli Klient potrzebuje faktury/rachunku, należy skontaktować się z ENGLAS za pomocą strony kontaktowej. Wnioskując o fakturę Klient wyraża zgodę na wystawienie jej w formie elektronicznej i przesłanie na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs.

6. Zwrot opłaty i wygaśnięcie dostępu do Kursu

 1. Klient nie ma ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy za zwrotem opłaty w sytuacji, gdy Klient wyraził zgodę na nabycie dostępu do Kursu bezpośrednio po zakończeniu procesu dokonywania płatności za Kurs i uznał utratę prawa do odstąpienia od Umowy. Patrz pkt 5.4(i) oraz 5.4(ii).
 2. Jednakże, bez uszczerbku dla przepisów prawa w zakresie odstępowania od Umowy, ENGLAS ustanawia okres próbny na korzystanie z Kursu trwający 60 minut od dokonania zapłaty za Kurs, w którym Klient może odstąpić od Umowy za zwrotem opłaty, przy zachowaniu warunków wymienionych w pkt 6.3.
 3. Aby odstąpić od Umowy i uzyskać zwrot opłaty należy w ciągu 60 minut od dokonania zapłaty za Kurs skontaktować się z ENGLAS poprzez stronę kontaktową, podając informację o chęci odstąpienia od Umowy oraz o danych rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty. W ciągu 48 godzin od otrzymania e-maila od Klienta ENGLAS prześle Klientowi potwierdzenie odstąpienia od Umowy na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs oraz dokona zwrotu opłaty na rachunek bankowy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty prowizji Dotpay Settlemnet Centre pobranej przy dokonywaniu zapłaty za Kurs i opłat bankowych związanych z przelewem zwrotnym. W przypadku niespełnienia warunków do odstąpienia od Umowy w tym trybie, ENGLAS poinformuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs.
 4. Aby usunąć dane Klienta oraz zakończyć dostęp do Kursu po 60 minutach okresu próbnego Klient powinien skontaktować się z ENGLAS poprzez stronę kontaktową z wnioskiem o zlikwidowanie dostępu do Kursu. W ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku ENGLAS poinformuje Klienta o zlikwidowaniu dostępu do Kursu i usunięciu danych Klienta wysyłając wiadomość na adres mailowy Klienta podany przy dokonywaniu płatności za Kurs.

7. Reklamacje

 1. Aby złożyć reklamacje w sprawie Kursu Klient powinien skontaktować się z ENGLAS poprzez stronę kontaktową wyjaśniając przyczynę reklamacji. ENGLAS skontaktuje się z Klientem w ciągu 48 godzin od otrzymania reklamacji.

8. Polityka prywatności

 1. ENGLAS chce chronić prywatność Klienta odwiedzającego Stronę Internetową. Zapoznanie się z poniższymi warunkami pomoże zrozumieć jak ENGLAS wykorzystuje dane osobowe Klienta.
 2. Dane osobowe uzyskane od Klienta są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z poniższymi warunkami, w tym z wykorzystaniem ciasteczek, o których mowa poniżej.
 3. Jakie dane osobowe gromadzi ENGLAS? Przystępując do Kursu Klient jest proszony o podanie niektórych danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres mailowy, hasło. Korzystając z Kursu, Klient wprowadza odpowiedzi na pytania. ENGLAS gromadzi również dane o odwiedzających Stronę Internetową (na przykład dane dotyczące wzorców zachowań) dzięki wykorzystaniu ciasteczek. ENGLAS jest administratorem danych osobowych Klienta. Klient ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawienia. Udostępnienie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla udostępnienia Kursu Klientowi – jeśli Klient poprosi o usunięcie swoich danych osobowych, ENGLAS nie będzie mógł udostępnić Kursu Klientowi.
 4. Ciasteczka. Ciasteczko to informacja lub wiadomość przesłana z internetowego serwera do wyszukiwarki Klienta i przechowywana na twardym dysku Klienta. Ciasteczko jest niezbędne, aby umożliwić Klientowi dostęp do Kursu bez konieczności wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Jeśli Klient nie akceptuje ciasteczek ENGLAS, niektóre właściwości Strony Internetowej mogą nie zostać zachowane. ENGLAS używa ciasteczek do administrowania Stroną Internetową, do uzyskania informacji o liczbie odwiedzających konkretne części Strony Internetowej i do usprawnienia korzystania ze Strony Internetowej przez Klienta. Ciasteczka nie służą uszkadzaniu ani niszczeniu komputera Klienta i większość wyszukiwarek automatycznie akceptuje ciasteczka. ENGLAS używa ciasteczek sesyjnych, czyli tymczasowych, które pozwalają operatorom stron internetowych wiązać działania użytkownika w ramach jednej sesji, czyli do zamknięcia przeglądarki. Nie gromadzą one informacji, ale wyświetlają strony, do których wymagana jest nazwa użytkownika i hasła. Wyszukiwarka na komputerze Klienta przechowuje informacje. ENGLAS używa ciasteczek wiarygodnych podmiotów trzecich. Niektóre ciasteczka podmiotów trzecich są niezbędne do uzyskania dostępu do treści zamieszczonych na Stronie Internetowej przez podmioty trzecie. Przykładem ciasteczek podmiotów trzecich używanych na Stronie Internetowej jest Google Analytics. Google Analytics jest powszechnie używanym w sieci i wiarygodnym rozwiązaniem analitycznym, które pozwala zrozumieć jak Klient używa Strony Internetowej i jak można ulepszyć Stronę Internetową dla potrzeb Klienta. ENGLAS nie przekazuje danych osobowych Klienta żadnym podmiotom trzecim. Ciasteczko nie gromadzi danych osobowych, nie zmienia konfiguracji komputera, nie instaluje ani nie odinstalowuje oprogramowania, wirusów, Trojanów, nie zakłóca integralności systemu komputerowego ani danych. Klient może usunąć ciasteczka w dowolnym czasie. Jeśli jednak Klient nie zgadza się na używanie ciasteczek, Klient może nie zaakceptować ciasteczek w ustawieniach własnej wyszukiwarki i usunąć ciasteczka znajdujące się na twardym dysku Klienta. Klient może również tak ustawić wyszukiwarkę, aby informowała Klienta o otrzymaniu ciasteczek. W ten sposób, Klient ma możliwość zaakceptować albo odrzucić ciasteczko. Więcej informacji na temat ciasteczek i ustawień wyszukiwarki Klient może uzyskać od dostarczyciela wyszukiwarki lub na stronach internetowych dedykowanych kwestiom związanym z ciasteczkami.
 5. Jak ENGLAS wykorzystuje dane osobowe Klienta? ENGLAS wykorzystuje uzyskane informacje w celu realizacji Kursu, np. aby odpowiedzieć na zapytania Klienta. ENGLAS może wykorzystywać dane dla celów marketingowych, np. aby ulepszyć Kurs. Za zgodą Klienta, dane osobowe Klienta mogą być używane do wysyłania informacji handlowych, np. informacji o nowych kursach ENGLAS.